19-11-22

Festival Klezmore Wien
The Yiddish Princes Meet the Orient

André Ochodlo – Gesang
Adam Zuchewski – Bass
Marwan Abado – Oud
Erich Oskar Huetter – Cello
Chen Zimbalista – Percussion
Stefan Heckel – Akkordeon

http://klezmore.at/